مشتری چه کسی است؟

در اکو سیستم پرداخت موبایلی کیف پی ،هرکاربری که یکبار از هر پذیرنده اعتبار یا امتیاز دریافت کند و یا اپ پرداخت موبایلی کیف پی را نصب کرده باشد مشتری محسوب می گردد

پرداخت یار, درگاه پرداخت, پرداخت موبایلی, پرداخت اینترنتی, درگاه واسط, درگاه پرداخت اینترنتی