آیا کیف پی یک درگاه واسط پرداخت است؟

درگاه های واسط از هرپرداخت مبلغی به عنوان کارمزد کسر می کنند و واریز وجه به حساب شما در بازه های طولانی مدت انجام می شود. در کیف پی هیچ گونه کارمزدی نه از پذیرنده و نه از مشتری(پرداخت کننده)کسر نمی گردد و تصفیه حساب با پذیرنده ها همانند دیگر پذیرندگان اینترنتی در شبکه بانکی و پرداخت است.

پرداخت یار, درگاه پرداخت, پرداخت موبایلی, پرداخت اینترنتی, درگاه واسط, درگاه پرداخت اینترنتی